Zaļā iela 2, Baloži, Rīgas raj., LV-2128
fax:     (+371) 67916499 
mob:  (+371) 29432126

e-pasts:  k-birojs@inbox.lv
KONTAKTI :
SIA "Ķibilda zemes ierīcības birojs"
reģ.Nr. 40003970099
juridisk
ā adrese: Austrumu iela 7, Lapenieki, Ķekavas pag.,   Rīgas raj., LV-2111
biroja adrese: Zaļ
ā iela 2, Baloži, Rīgas raj., LV-2128
fax: (+371) 67916499

J
ānis Ķibilds
topogr
āfiskā uzmērīšana
mob: (+371) 29432126
e-pasts: k-birojs@inbox.lv

Aigars Galzons
kadastr
ālā uzmērīšana, zemes ierīcības darbi
mob: (+371) 29265772
e-pasts:
k-birojs@inbox.lv

Aigars Slotiņš
ģeod
ēziskie darbi būvniecībā
mob: (+371) 29409086
e-pasts:
k-birojs@inbox.lv
Vārds
Tel.Nr.
e-pasts
Jauājumiem vai komentāriem

View Larger Map
Izmantojiet GOOGLE karti
Atbildēsim pēc iespējas drīzāk.